Regulamin

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, w każdej chwili możesz skontaktować
się z nami, wysyłając wiadomość na adres boostclinicwilanow@gmail.com.


§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://boostclinic.pl,

Sprzedawca – BOOST CLINIC, prowadzący / prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Boost
Clinic Roszkowski Zasada s.c. ul. Zapłocie 42J 02-970 Warszawa NIP 9512530705 Regon 520523669

§ 2
Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie
na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i
Kupującego.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków
technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych
przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków
technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest
umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą
umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie
składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w
Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub
przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o
złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie
przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu
/ przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu
tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz
Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e‑mail
zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do
newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub
poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w
każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji
widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie
do Sprzedawcy.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze
Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i
modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.
Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e‑mail boostclinicwilanow@gmail.com. W reklamacji Kupujący
powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i
poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e‑mail składającego reklamację.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe
sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami
autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach
dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i
może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć
konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie
samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.

Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego
zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link
dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu
do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych
niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu,
z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w
przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze
Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych,

Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk
finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez
zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał
płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie
przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności.
Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu trzech dni od zawarcia umowy.

§ 6
Płatność

Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.

Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez TPay.

Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą
elektroniczną, na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7
Wykonanie umowy

Realizacja zamówienia obejmującego vouchery następuje poprzez przesłanie na adres e‑mail
spersonalizowanego pliku PDF z voucherem.

§ 8
Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Począwszy od 01.03.2022 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej
zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z
tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od
01.03.2022 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu
od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9
Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej
treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona.

Począwszy od 01.03.2022 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze
Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące
podstawy prawne:

zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym
interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria
prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca
systemu mailingowego.

Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy
zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z
ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp
gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy
zgodności (Tarcza Prywatności).

Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia
działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego,
czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy
Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z
zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego
do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane
osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane

Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od
Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze
Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności
dostępnej pod adresem boostclinic.pl

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi
umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a
Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań
umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do
zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych
przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane
przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w
przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od
01.03.2022 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze
Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby
właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.